Byggregler

Det som generellt gäller för vårt område är att marken är prickmärkt, vilket innebär att den inte får bebyggas. Dock så står friggebodslagen över prickmärkningen, det innebär att man får bygga en friggebod men inte närmare än 4,5 meter från grannen utan tillstånd från denne.
Gränsar tomten mot kommunal mark och en byggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter måste dock bygglov sökas och eftersom vår mark är prickmärkt är chanserna små att få bygglov. Se bifogade dokument vad som gäller för fasadfärg, plank och skärmtak. Om bygglov på Stockholms Stads hemsida.

Friggebodsregler

Planbeskrivning Kälvesta

Planbestammelser Kälvesta

Kälvesta stadsplan

byggregler