K-märkning

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga
arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj-
planering och bygglovprövning.
Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kultur-
historiska värde och redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått:

Karta klassificering

     Blått anger bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna
för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

     Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

      Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

     Fastighet markerad med grått går inte att hänföra till någon av ovan stående
kategorier.

Husen inom Aida är grönklassade vilket är den näst högsta klassificeringen.

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:

•    Att större  till- och påbyggnader  undviks.•    Att  husets  ursprungliga  fasad-  och takmaterial  bibehålls och  att  tilläggs- isoleringar  undviks.
•    Att  husets  ursprungliga  detaljutformning  med  fönster,  portar,  balkonger,  fasad  utsmyckningar m.m.  bibehålls.
•    Att  husets  ursprungliga  färgsättning  bibehålls.
•    Att  byggnaden  underhålls  kontinuerligt med  metoder  och  material  som  är anpassade  till  husets  ursprungliga  utformning,  särdrag  och  byggnadsteknik.
•    Att ursprungliga  planlösningar  bibehålls  och  att  eventuell  kulturhistoriskt värdefull inredning  bevaras.
•    Att tidstypisk  markplanering  och  växtlighet  bevaras.
Stockholms stadsmuseum ger gärna råd. För  information  och tips  om  byggnadsvård och  förhållningssätt  vid  underhåll och  restaurering  av  kulturhistoriskt  värdefull bebyggelse  besök gärna  Stads-museets  byggnadsvårdswebb: www.stadsmuseum.stockholm.se/byggnadsvard. Ni  kan  även gå i n  på www.stockholmskallan.se,  besöka  museets  forskarsal, faktarummet  eller  kontakta Stockholms   stadsmuseum.