K-märkning

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga
arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj-
planering och bygglovprövning.
Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kultur-
historiska värde och redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått:

Karta klassificering

     Blått anger bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna
för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

     Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

      Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

     Fastighet markerad med grått går inte att hänföra till någon av ovan stående
kategorier.

Husen inom Aida är grönklassade vilket är den näst högsta klassificeringen.

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:
•    Att större till- och påbyggnader undviks.
•    Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggs-isoleringar undviks.
•    Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasad  utsmyckningar m.m. bibehålls.
•    Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
•    Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
•    Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt
värdefull inredning bevaras.
•    Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

Stockholms stadsmuseum ger gärna råd
För information och tips om byggnadsvård och förhållningssätt vid underhåll
och restaurering av kulturhist  oriskt värdefull bebyggelse besök gärna Stads-
museets byggnadsvårdswebb: www.stadsmuseum.stockholm.se/byggnadsvard.
Ni kan även gå in på www.stockholmskallan.se, besöka museets forskarsal
Faktarummet eller kontakta Stockholms   stadsmuseum.