Elbilsladdning

12/2022 Elbilsladdare 

I garagen finns möjlighet att utnyttja el genom att använda den laddningsbox som finns på väggen i änden av ens garageplats. Första gången du använder elen behöver du mejla till teknik@samfaida.se med information om garagenummer, mejladress och gatunummer på Kärrgränd. Avgiften för elen debiteras i efterhand på kvartalsavin. Samfälligheten debiterar samma elkostnad som samfälligheten själva betalar, det vill säga ”självkostnadspris”.  I dagsläget har Aida avtal med Storuman Energi för förbrukning och Ellevio för elnätet. För Storuman Energi, och till viss del också för Ellevio, gäller ett rörligt elpris, där kostnaden för varje garageinnehavare beräknas genom det för månaden genomsnittliga priset per kWh gånger antalet kWh som garageinnehavaren under månaden förbrukat. För närvarande finns inte förutsättningar för att för samfälligheter få timpriser.

För elbilar finns generellt två sätt att ladda. Vanlig (långsam laddning) och Snabb (sk ”McDonalds-laddning”), där det sistnämnda kräver en betydligt högre kapacitet hos elnätet än det förstnämnda. För att undvika alltför höga kostnader för samfälligheten valde Styrelsen ”det vanliga sättet”, där en laddning över natten ska  räcka för att köra kortare sträckor inom Stockholm.

 

Rörligt spotavtal Storuman energi

Länk

Manualer

Användarmanual

Utskick

8/8 2018 Projektbakgrund

Att kunna tillhandahålla laddplatser för elbilar blir en allt viktigare faktor vid bostadsförsäljningar och många bostadsrättsföreningar och samfälligheter har redan börjat förbereda sig för framtiden.

Samfälligheten Aida står sedan länge inför ett behov av  att uppgradera elinstallationerna i området och det finns önskemål i föreningen om att dra el till alla garagen. Genom att göra denna investering nu, i kombination med att installera laddplatser, kan vi få hälften av kostnaden i bidrag från Naturvårdsverkets satsning “Klimatklivet”, även för att dra el till garagen och installera vanliga eluttag.

Samfälligheten har redan beviljats bidrag  från Naturvårdsverket med totalt 1 380 000 kr i satsningen Klimatklivet för installation av elbilsladdare i våra garage, vilket kommer att innebära att:

  • Alla garage får laddstation för elbil, totalt 92 stycken laddstationer
  • Värdet på våra fastigheter ökar
  • Vårt elnät kommer att uppgraderas
  • Vanligt eluttag och belysning kommer att finnas i alla garage
  • Vi har en möjlighet att utöka yttre belysning på garageplanen i framtiden då alla garage får el

På årsmötet i december 2018 togs beslut att gå vidare med projektet. Under de tre första kvartalen 2019 kommer extra debitering ske med 3500 kr, totalt 10500 kr per hushåll för att finansiera projektet.