Elbilsladdning

15/3 2020

Nu går det att börja använda laddboxarna.

Användarmanual

Utskick

17/6 2019 Status

I garagen på de två första garageplanen är nu laddboxar installerade. Just nu pågår nedgrävning av matningskabel och rör för nätverk. Gräsytor och asfalt kommer att återställas senare när markarbetena är avklarade.

14/6 2019 Koaxialkabel avgrävd

En koaxialkabel grävdes av runt lunchtid vilket visade sig påverka hela tv-signalen i området. En provisorisk lagning visades sig inte fungera men kabeln lagades med bättre resultat på lördagen.

20/5 2019 Installation

Installationen kommer att starta i vecka 21, en arbetsbod och ett mindre förråd kommer att ställas vid mittersta parkeringen där man också kommer att börja arbetet.

Vi ber er därför att ta bort eventuella fasta installationer i era garage, exempelvis monterade hyllor och liknande. Man kommer behöva ha fri tillgång en yta på upp till 2 m från väggen. Detta behöver vara gjort till sista maj.

Då installationen kommer att ske i garagen måste bilen flyttas, ett detaljerat schema när bilen måste flyttas kommer att finnas tillgängligt på webbsidan enligt nedan och anslås på garagelängan.

https://newelab.sharepoint.com/sites/aida

Användare: aida_projekt@newel.se
Password: aida#8956

 

Länk till Information installation elbilsladdning Aida v3, utskick till de boende vecka 21.

 

16/4 2019 Avtal Tecknat

Samfälligheten har nu tecknat avtal om uppgradering av vårt elnät och installation av laddboxar på samtliga garageplatser. Arbetet kommer att påbörjar redan i slutet av april eller i början av maj. Tänk på att garageplatsen behöver vara tillgänglig för installationen. Kortväggen längst in på din garageplats måste vara fri, hyllor och liknande måste tas bort. Arbetet kommer att ske i ett eller två garage samtidigt, datum för installation i ditt garage kommer att sättas senare och mer information kommer att delas ut till varje hushåll.

Nya kablar kommer att grävas ner i området vilket kan leda till störningar. Vissa kortare elavbrott kan förekomma och eventuellt kommer störningar att ske i kabeltv-nätet och fibernätet då strömförsörjningen kan komma att brytas då hela elcentralen kommer att uppgraderas. Elen till hushållen ska inte påverkas.

 

8/8 2018 Projektbakgrund

Att kunna tillhandahålla laddplatser för elbilar blir en allt viktigare faktor vid bostadsförsäljningar och många bostadsrättsföreningar och samfälligheter har redan börjat förbereda sig för framtiden.

Samfälligheten Aida står sedan länge inför ett behov av  att uppgradera elinstallationerna i området och det finns önskemål i föreningen om att dra el till alla garagen. Genom att göra denna investering nu, i kombination med att installera laddplatser, kan vi få hälften av kostnaden i bidrag från Naturvårdsverkets satsning “Klimatklivet”, även för att dra el till garagen och installera vanliga eluttag.

Samfälligheten har redan beviljats bidrag  från Naturvårdsverket med totalt 1 380 000 kr i satsningen Klimatklivet för installation av elbilsladdare i våra garage, vilket kommer att innebära att:

  • Alla garage får laddstation för elbil, totalt 92 stycken laddstationer
  • Värdet på våra fastigheter ökar
  • Vårt elnät kommer att uppgraderas
  • Vanligt eluttag och belysning kommer att finnas i alla garage
  • Vi har en möjlighet att utöka yttre belysning på garageplanen i framtiden då alla garage får el

På årsmötet i december 2018 togs beslut att gå vidare med projektet. Under de tre första kvartalen 2019 kommer extra debitering ske med 3500 kr, totalt 10500 kr per hushåll för att finansiera projektet.