Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

Information från Trafikverket

 

Samfälligheten Aida, Fastigheterna Aida nr 1 – nr 92, Kälvesta

Kärrgränd  3 -197, udda nummer, 162 46 Vällingby

Ett 20-tal av våra fastigheter ligger inom vägområdesgränsen och alla våra fastigheter ligger inom 150 m från tunneln. Följande frågor skulle vi vilja ha svar på:

1.       Våra fastigheter ligger mitt emellan två arbetstunnlar. Hur lång tid tar det sedan arbetstunnlarna blivit klara innan tunneldrivningen märks i vårt område?

Era fastigheter ligger mellan arbetstunnel/ rampen vid Skattegårdsvägen och arbetstunneln i Lunda.  Under år 1 och 2 drivs arbetstunnlar och ramper från Vinsta och vidare norrut.  År 3 påbörjas drivningen av huvudtunneln. Ungefär i mitten av det tredje året passerar tunnelfronten under Kärrgränd.

 2.       Hur långt under våra hus kommer tunneln att ligga? Av profilbilden att döma är det ca 35 meter.

Vår bedömning är att ni ligger ca 30 m över tunneltaket.

 3.       Under hur lång tidsperiod pågår tunneldrivningen under vårt område

Räkna med att den mest intensiva perioden är när fronten passerar vilket är ca 8-9 veckor.  Tunnelarbetena kommer att märkas under en längre tid än så. Räkna med att störningar kan förekomma i 10-11 månader.

4.       Hur högt buller inomhus räknar man med under tunneldrivningen, för borrning, sprängning och ev skutknackning?  I början av perioden, mitt under husen, mot slutet av perioden.

Trafikverket har områdena i Vinsta beräknat de stomljud som kan uppstå.
  

5.       Under vilka tider på dygnet pågår bullrande verksamhet?
De mest bullrande arbeten utförs normalt mellan 07-22. Arbete kan dock förekomma på andra tider men detta förutsätter att de villkor för buller som bl.a. regleras via miljödomen kan innehållas.

6.       Hur kraftiga vibrationer maximalt ger sprängningarna i hus som står på berg och hus som står på lera?

Det går inte att direkt svara på frågan. En Riskanalys kommer att utföras i samband med nästa steg i Trafikverkets projektering, Bygghandlingsprojekteringen. I denna inventeras samtliga berörda fastigheter avseende grundläggningsförhållanden, byggnadsmaterial, vibrationskänsliga installationer etc och man fastslår vibrationskrav för respektive fastighet. Då man kommer till byggfasen genomförs förbesiktning av fastigheterna 150 meter från tunneln för att fastslå eller korrigera kraven.

7.       Berörda hus skall ju besiktigas före, under och efter tunneldrivningen för att ev skador skall kunna upptäckas. Hur ersätts fastighetsägaren för sådana skador?

Ersättning kan utgå för skador som byggandet av Förbifart Stockholm orsakar på en fastighet. Trafikverket ersätter i skälig omfattning för de skador som kan uppkomma.

8.       Åligger det fastighetsägaren att begära besiktning?

Nej. Trafikverket kommer att anlita oberoende företag som genomför besiktningarna.

 9.       Hur löses bostadsproblemet för de som inte kan bo kvar i sitt hus p g a störningarna. 

Tillfällig ersättningsbostad kan komma att erbjudas för de som inte kan bo kvar t.ex. nattarbetare, som måste sova dagtid.

10.   Våra hus står delvis på gammal myrmark (Kärrgränd!). Kan det uppstå sättningar i marken p g a förändringar i vattennivån?. Hur kompenseras fastighetsägarna i så fall för skador på fastigheten, dränerings – och VA-ledningar, tomtmarken?

Sättningar kan uppstå om grundvattennivån sjunker. Skulle skada uppstå på en fastighet eller dess anläggningar ersätter Trafikverket detta.  I stället för att ekonomisk ersättning utgår, kan en funktion eller anläggning ersättas.

 11.   Om man tvingas sälja sitt hus innan tunneldrivningen är klar och då får ett lägre pris än normalt, får man då ersättning för denna förlust?

Generellt ersätts inte störningar under byggtiden om de är av den arten att de får tålas. En störning under byggtiden ger inte en varaktig minskning av marknadsvärdet. Det är emellertid inte helt uteslutet att ersättning skulle kunna utgå i vissa särskilda fall.

 12.   Hur kompenseras de som har bergvärme? En fastighet ligger rakt över tunneln och ytterligare några utanför vägområdet.

Enligt väglagens bestämmelser ska fastighetsägare ersättas för den faktiska skada som uppkommer till följd av ett vägprojekt. Som ett första steg samråder Trafikverket med fastighetsägaren för att tillsammans hitta en lämplig lösning, en borttagen funktion kan kanske ersättas med annan teknisk lösning.

Utöver ersättning med en ny funktionalitet kan det i vissa fall dessutom bli aktuellt med ekonomisk kompensation. Ibland kan en ekonomisk ersättning vara den lösning som är lämpligast.

Vi kommer att kontakta fastighetsägare i god tid innan borttagande av fastighetsanknutna anläggningar genomförs. Inga anläggningar kan tas bort innan arbetsplanen vinner laga kraft.